Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

ΤΟ ΤΖΙΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ… ΑΘΗΝΑ


ΔΙΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ.Α.(ΦΕΚ 376/24.3.2000) και ΑΠΟΦΑΣΗ του Ελεγκτικού Συνεδρίου"Κάθε Δήμος δύναται να διαθέτει ένα και μόνο επιβατικό όχημα, το οποίο δικαιούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο εκάστοτε Δήμαρχος για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών του αναγκών και πάντοτε εντός των ορίων της διοικητικής περιφέρειας ή της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του. Αντιθέτως, οι υπάλληλοι του Δήμου δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση επιβατικού οχήματος για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών τους αναγκών, καθόσον για τις εντός έδρας μετακινήσεις τους λαμβάνουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2685/1999 πάγιο επίδομα εξόδων κίνησης, όπως αυτό καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, ενώ στις εκτός έδρας μετακινήσεις τους δεν μπορούν σε κάθε περίπτωση να κάνουν χρήση υπηρεσιακού οχήματος, καθώς αυτά δεν επιτρέπεται να κινούνται εκτός των ορίων της ζώνης ευθύνης στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του το εξυπηρετούμενο προσωπικό ή ο Δήμος, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 2396/1953 και στο άρθρο 9 της ως άνω 543/5543/2000 απόφασης (βλ. Πράξεις VII Τμ. 161/2006, 130/2007, 103/2008)....."!


ΤΟ ΤΖΙΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ… ΑΘΗΝΑ !

ΤΟ ΌΤΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 24ΩΡΑ, Η ΚΡΑΤΙΚΉ ΜΗΧΑΝΉ  ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ;… ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΌ ΣΕ ΌΛΟΥΣ!..  

ΆΡΑ, ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΥΠΑΚΟΎΟΥΝ ΌΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΝΌΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ;…  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΏ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ!... ΑΥΤΟΊ, ΈΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΏΣ, ΤΑ ΈΧΟΥΝΕ… ΧΑΜΈΝΑ!... ΕΝΝΟΏ ΘΕΣΜΙΚΟΎΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΤΌΠΟΥ!

ΥΠΆΡΧΕΙ Ή ΌΧΙ ΑΠΑΓΌΡΕΥΣΗ ΚΊΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΚΤΌΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ  ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΩΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΡΊΣΗΣ;

ΕΆΝ ΝΑΙ…. ΤΌΤΕ, ΤΙ ΉΘΕΛΕ  ΤΟ ΤΖΙΠ  ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΔΩΡΊΔΑΣ, ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ;

.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ, ΕΘΕΆΘΗ, ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΈΝΗ ΤΡΊΤΗ ΏΡΑ 10.00 ΤΟ ΠΡΩΊ,  ΣΤΑΘΜΕΥΜΈΝΟ ΠΛΗΣΊΟΝ ΤΟΥ  HOTELCARAVEL ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΉΣ


------------------

ΣΧΕΤΙΚΉ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΓΙΑ ΑΝΆΛΟΓΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ  ΔΉΜΟΥ.....

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ VII
ΑΠΟΤΕΛΟΎΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΧΡΊΣΤΟ ΝΤΆΚΟΥΡΗ, ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΈΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΑΝΔΡΕΟΠΟΎΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ-ΕΛΙΣΆΒΕΤ ΚΟΥΛΟΥΜΠΊΝΗ, ΣΥΜΒΟΎΛΟΥΣ, ΝΕΚΤΑΡΊΑ ΔΟΥΛΙΑΝΆΚΗ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΣΎΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ (ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ), ΠΑΡΈΔΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΨΉΦΟ.
ΣΥΝΉΛΘΕ ΣΤΗΝ ΑΊΘΟΥΣΑ ΔΙΑΣΚΈΨΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΌΣ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ, ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΊΟΥ 2010, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ ΤΣΙΑΝΤΉ.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΊ, ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΣΧΕΤΙΚΉ ΔΙΑΦΩΝΊΑ ΠΟΥ ΑΝΈΚΥΨΕ ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ... ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ..., ΑΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΎΝ ΤΑ ..., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΈΤΟΥΣ 2009, ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΥΤΟΎ.
ΑΦΟΎ ΜΕΛΈΤΗΣΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΦΑΚΈΛΟΥ ΚΑΙ ΈΛΑΒΕ ΥΠΌΨΗ
ΤΗΝ 63/25.2.2010 ΈΓΓΡΑΦΗ ΓΝΏΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΤΡΌΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΝΙΚΗΤΆΚΗ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΎΝ.
ΣΚΈΦΘΗΚΕ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ
Ι. Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ..... ΑΡΝΉΘΗΚΕ, ΜΕ ΤΗΝ 24/ 4.6.2009 ΠΡΆΞΗ ΤΟΥ, ΝΑ ΘΕΩΡΉΣΕΙ ΤΑ … ΚΑΙ ..…, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΈΤΟΥΣ 2009, ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ...., ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΕΝΤΈΛΛΕΤΟ Η ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΠΟΣΟΎ 109,23 ΚΑΙ 104,23 ΕΥΡΏ, ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ, ΣΤΟ ΦΕΡΌΜΕΝΟ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟ ΑΥΤΏΝ …., ΥΠΆΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΉ Σ΄ ΑΥΤΌΝ ΤΩΝ ΕΞΌΔΩΝ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΉΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ, ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΤΟΥ. ΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΆΡΝΗΣΉΣ ΤΟΥ Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΈΒΑΛΕ ΌΤΙ Η ΕΝΤΕΛΛΌΜΕΝΗ ΔΑΠΆΝΗ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΝΌΜΙΜΗ ΚΑΤΆ ΤΟ ΜΈΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΠΟΣΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΒΕΝΖΊΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΉ ΔΙΟΔΊΩΝ, ΚΑΘΌΣΟΝ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΎΝΤΑΙ ΕΚΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΣΚΕΊ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΆ ΤΟΥ ΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ή Ο ΔΉΜΟΣ, ΚΑΤΆ ΤΑ ΟΡΙΖΌΜΕΝΑ ΣΤΑ ΆΡΘΡΑ 2 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.Δ/ΤΟΣ 2396/1953 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΑΥΤΟΎ ΕΚΔΟΘΕΊΣΑΣ 543/5543/2000 ΚΟΙΝΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΏΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ. Ο ΔΉΜΟΣ ... ΑΚΎΡΩΣΕ ΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΈΔΩΣΕ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΑ …., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΈΤΟΥΣ 2009, ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΥΠΈΒΑΛΕ ΣΤΟΝ ΕΠΊΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΘΕΏΡΗΣΗ, ΜΕ ΤΟ 10409/17.7.2009 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΤΟΥ. Ο ΕΠΊΤΡΟΠΟΣ ΘΕΏΡΗΣΕ ΤΑ 720 ΚΑΙ 722/2009 ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ, ΠΟΣΟΎ 9,78 ΕΥΡΏ ΤΟ ΚΑΘΈΝΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΣΑΝ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΗΜΕΡΉΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΎ, ΕΝΈΜΕΙΝΕ ΌΜΩΣ ΣΤΗΝ ΆΡΝΗΣΉ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΉΣΕΙ ΤΑ .../2009 ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ, ΠΟΣΟΎ 94,45 ΕΥΡΏ ΤΟ ΚΑΘΈΝΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΞΊΑΣ ΒΕΝΖΊΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΔΊΩΝ, ΜΕ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΑΚΎΨΕΙ Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΙΑΦΩΝΊΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΡΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ ΝΟΜΊΜΩΣ ΑΠΕΥΘΎΝΕΤΑΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌ 2.12.2009 ΈΚΘΕΣΉ ΤΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΤΟΎΤΟ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 21 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189) ΚΑΙ 139 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄ 304), ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΜΕ ΤΗΝ ΦΓ8./22431/6.11.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1620) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΎ ΣΥΝΕΔΡΊΟΥ.
II. ΤΟ Ν.Δ. 2396/1953 «ΠΕΡΊ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΧΡΉΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΙΝΉΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΤΟΠΙΚΉΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΉΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΓΈΝΕΙ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ» (ΦΕΚ Α΄ 117) ΟΡΊΖΕΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 1 ΌΤΙ: «1. ΔΙ’ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ (…) ΔΎΝΑΤΑΙ: Α) ΝΑ ΟΡΊΖΩΝΤΑΙ ΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ, ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΤΟΠΙΚΉΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΉΣΕΩΣ (…), ΑΊΤΙΝΕΣ ΘΑ ΔΎΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΣΙΝ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΚΡΑΤΙΚΆ Ή ΜΗ (…), Β) ΟΜΟΊΩΣ ΝΑ ΟΡΊΖΩΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΌΣΩΠΑ ΕΙΣ Α ΘΑ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΧΡΉΣΕΩΣ ΚΡΑΤΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ (…), Γ) ΝΑ ΚΑΘΟΡΊΖΩΝΤΑΙ ΟΙ ΤΎΠΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΈΝΩΝ ΕΚΆΣΤΟΤΕ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ (…), Δ) ΝΑ ΡΥΘΜΊΖΩΝΤΑΙ ΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΈΣΕΩΣ ΕΝ ΓΈΝΕΙ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ ΚΑΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΙΝΉΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ, Ε) ΝΑ ΕΠΙΒΆΛΛΩΝΤΑΙ ΠΆΣΗΣ ΦΎΣΕΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΎΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΉΣΙΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ (…)» ΚΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 2 ΌΤΙ: «1 (…) 2. ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ ΕΚΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ (…) ΕΙΣ ΗΝ ΕΝΑΣΚΕΊ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΆ ΤΟΥ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΠΡΌΣΩΠΟΝ Ή Η ΔΙΑΤΆΣΣΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΊΑ». ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ, ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΆΝΩ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΎ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΘΕΊΣΑΣ 543/5543/2000 ΚΟΙΝΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΏΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ (ΦΕΚ Β΄ 376) ΟΡΊΖΕΤΑΙ ΌΤΙ: «ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ, ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ, ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΈΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΌΣΙΟ ΤΟΜΈΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), ΌΠΩΣ ΤΟ ΆΡΘΡΟ ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ». ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΈΡΩ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΊΣΑ ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 51 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡΙΠΤ. Β΄ ΤΟΥ Ν. 1892/1999, ΌΠΩΣ ΑΥΤΉ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ ΤΟΠΙΚΉΣ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗΣ. ΕΞΆΛΛΟΥ, ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΊΔΙΑΣ ΩΣ ΆΝΩ ΚΟΙΝΉΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΟΡΊΖΕΤΑΙ ΌΤΙ: «ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΝΤΑΙ: Α. (…) Η. ΟΙ ΔΉΜΑΡΧΟΙ (…)», ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 5 ΌΤΙ: «ΚΆΘΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΎΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΆΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 4), ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ ΈΝΑ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΌ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 9 ΌΤΙ: «1. ΤΑ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΑΥΤΉΣ ΠΡΈΠΕΙ: Α. (…) Β. ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ. Γ. (…) Δ. ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΝΟΎΝΤΑΙ ΕΚΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΣΚΕΊ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΆ ΤΟΥ ΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΟ ΠΡΌΣΩΠΟ Ή Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ. (…)». ΤΈΛΟΣ, ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 2685/1999 «ΚΆΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΏΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΈΝΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΕΝΤΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΌΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΊΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ» (ΦΕΚ Α΄ 35) ΟΡΊΖΕΤΑΙ ΌΤΙ: «1. ΤΑ ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗΣ ΕΝΤΌΣ ΈΔΡΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΤΗΝ ΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΜΈΣΑ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ (…) ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΌΜΕΝΑ ΈΞΟΔΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΊΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΊΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΊΩΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΏΝ Ή ΤΗΣ ΚΆΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΊΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΏΝ (...) 2. (…) 3.(…) ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΠΕΡΊ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΉ ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΌ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΊΟΥ 1998, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 2040222/4110/0022/19.6.1998 ΚΟΙΝΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ, ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ ΈΧΕΙ ΩΣ ΕΞΉΣ: ΘΕΜΑ : «ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΉ ΕΞΌΔΩΝ ΚΊΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» (…). ΈΧΟΝΤΑΣ ΥΠΌΨΗ: 1. (…) 6. ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Η ΦΎΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ ΣΥΝΕΧΕΊΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΤΗΣ ΈΔΡΑΣ ΑΥΤΏΝ (…) ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΜΕ: 1. ΧΟΡΗΓΟΎΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΕΦΆΠΑΞ ΕΤΉΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ, ΟΡΙΖΌΜΕΝΗ ΣΕ 90.000 ΔΡΧ. ΓΙΑ ΤΟ ΈΤΟΣ 1998 ΚΑΙ ΣΕ 120.000 ΔΡΧ. ΑΠΌ ΤΟ ΈΤΟΣ 1999, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΚΊΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΦΎΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΉΣ ΤΟΥΣ (…)». ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΤΩΝ ΑΝΩΤΈΡΩ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ ΣΥΝΆΓΕΤΑΙ ΌΤΙ ΚΆΘΕ ΔΉΜΟΣ ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΈΝΑ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΌ ΌΧΗΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΙΚΑΙΟΎΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ Ο ΕΚΆΣΤΟΤΕ ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΏΝ ΚΑΙ ΠΆΝΤΟΤΕ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΣΚΕΊ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΆ ΤΟΥ. ΑΝΤΙΘΈΤΩΣ, ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΎΝΤΑΙ ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΧΡΉΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΎ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΏΝ, ΚΑΘΌΣΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΤΌΣ ΈΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 2685/1999 ΠΆΓΙΟ ΕΠΊΔΟΜΑ ΕΞΌΔΩΝ ΚΊΝΗΣΗΣ, ΌΠΩΣ ΑΥΤΌ ΚΑΘΟΡΊΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΚΆΣΤΟΤΕ ΙΣΧΎΟΥΣΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ, ΕΝΏ ΣΤΙΣ ΕΚΤΌΣ ΈΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΉΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΧΡΉΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΎ ΟΧΉΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΏΣ ΑΥΤΆ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΎΝΤΑΙ ΕΚΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΣΚΕΊ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΆ ΤΟΥ ΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΎΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Ή Ο ΔΉΜΟΣ, ΚΑΤΆ ΤΑ ΟΡΙΖΌΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.Δ/ΤΟΣ 2396/1953 ΚΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 9 ΤΗΣ ΩΣ ΆΝΩ 543/5543/2000 ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΒΛ. ΠΡΆΞΕΙΣ VII ΤΜ. 161/2006, 130/2007, 103/2008).
III. ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ, ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΦΑΚΈΛΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΌΛΟΥΘΑ: ΜΕ ΤΙΣ 2681/15368/5.3.2009 ΚΑΙ 3044/18095/10.3.2009 ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ Η ΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ... ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ …. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ, ΣΤΙΣ 9.3.2009 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 14.3.2009, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΑΥΘΗΜΕΡΌΝ, ΜΕ ΟΔΗΓΌ ΤΟΝ …., ΥΠΆΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΏΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΦΈΡΟΥΝ ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΠΌ ΤΗ … ΠΡΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ «ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΈΛΟΣ» (ΣΤΙΣ 9.3.2009) ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ ΣΤΗ ... (ΣΤΙΣ 14.3.2009). ΑΚΟΛΟΎΘΩΣ, ΜΕ ΤΙΣ 385/4.3.2009 ΚΑΙ 414/11.3.2009 ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ... ΕΓΚΡΊΘΗΚΕ Η ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΈΡΩ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΟΧΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΌΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΌ Η ΑΠΌ 9.3.2009 ΚΑΙ 14.3.2009 ΔΙΑΤΑΓΈΣ ΠΟΡΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΆ ΔΕΛΤΊΑ ΚΊΝΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΜΌΔΙΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΞΊΑΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΊΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΔΊΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΌΜΕΝΟ ΥΠΆΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ …. ΕΚΔΌΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΉΜΟ ... ΑΡΧΙΚΆ ΤΑ … ΚΑΙ …, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΈΤΟΥΣ 2009 ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΑΚΥΡΏΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ ΕΚΔΌΘΗΚΑΝ ΤΑ .../2009 ΚΑΙ ΉΔΗ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ, ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΈΣ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΌΓΙΑ. ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΑΥΤΆ ΚΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΌΣΑ ΈΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΆ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ ΣΚΈΨΗ, ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΚΡΊΝΕΙ ΌΤΙ Η ΕΝΤΕΛΛΌΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΌ ΚΡΊΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΔΑΠΆΝΗ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΆ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΞΊΑΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΊΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΔΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΊΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ …. ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΎΝ ΜΕ ΑΥΤΆ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΠΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΘΉΝΑ, ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΝΌΜΙΜΗ, ΔΙΌΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΧΡΉΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΎ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎΣ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΏΝ ΑΝΑΓΚΏΝ, ΕΝΏ ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΑ ΟΧΉΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΎΝΤΑΙ ΕΚΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΤΗΣ ΖΏΝΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΑΣΚΟΎΝ ΤΑ ΚΑΘΉΚΟΝΤΆ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ Ή Ο ΔΉΜΟΣ.
ΚΑΤ’ ΑΚΟΛΟΥΘΊΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΈΡΩ, ΤΑ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΎΝ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΑΥΤΟΎΣ
ΑΠΟΦΑΊΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΤΑ ..., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΈΤΟΥΣ 2009, ΧΡΗΜΑΤΙΚΆ ΕΝΤΆΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ..., ΠΟΣΟΎ 94,45 ΕΥΡΏ ΤΟ ΚΑΘΈΝΑ, ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΎΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου