Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ.έτους 2012/ Αμοιβή Ειδικών συνεργατών του Δημάρχου Δωρίδος 80.000,00€


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2012
Απόσπασμα από το πρακτικό 6/2012 της οικονομικής επιτροπής
Στο Λιδωρίκι σήμερα την 9η Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 ,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος
στο Δημοτικό Κατάστημα Λιδωρικίου, ύστερα από την αριθ. 4996/3-5-2012
πρόσκληση του Προέδρου της, Γεωργίου Καπεντζώνη, που επιδόθηκε με
αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
.
ΘΕΜΑ 1 ο : Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ.έτους 2012.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της
Οικονομικής επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καπεντζώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Κουτσούμπας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
3. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
4. Καραχάλιος Δημήτριος, τακτικό μέλος
5. Κοκμοτός Αθανάσιος, τακτικό μέλος
6. Χαραλάμπους Εμμανουήλ ,τακτικό μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τριανταφύλλου Χρήστος, τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παρθενία Μηλιώνη, υπάλληλος του
Δήμου Δωρίδος, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να συζητήσει τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο.
Για το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης , ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα εξής:
Με την υπ’αριθμ. 857/82762/2-5-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου
Δωρίδος, οικ.έτους 2012.
Σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η οικονομική
επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων
του προϋπολογισμού , εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στον προϋπολογισμό 2012 , κατά τη σύνταξή του, έχουν εγγραφεί σε Κ.Α. του
σκέλους των εξόδων ,διάφορες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών του
Δήμου σε προμήθειες, εργασίες κλπ. για την εύρυθμη λειτουργία του, δαπάνες
μισθοδοσίας κλπ.
.
Οι πιστώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα και θα πρέπει
αρχικά να ψηφιστούν και στη συνέχεια να ακολουθήσει η προβλεπόμενη , κατά
περίπτωση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαδικασία ανάθεσής τους.
Επίσης, στο συνημμένο πίνακα περιλαμβάνονται και κάποιες πιστώσεις που
εκτός από την ψήφισή τους θα πρέπει να γίνει και η σχετική προτεινόμενη ανάθεση
γιατί αφορούν εργασίες (συντήρησης και επισκευής οχημάτων, Ηλεκτρονικών
υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων- ασφάλισης κτιρίων ,οχημάτων –
μεταφορές – δημοσιεύσεις κλπ.)οι οποίες είναι άμεσης προτεραιότητας και
διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Για την απευθείας ανάθεση των
υπηρεσιών θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες διατάξεις:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, η παροχή των κάθε είδους
υπηρεσιών προς τους Δήμους, τις Κοινότητες , τους πάσης φύσεως Συνδέσμους τους, τα νομικά τους
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματά τους, πλην αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.
Μέχρι να εκδοθεί το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα και σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/06, ``οι κάθε είδους υπηρεσίες (όπως αναφέρονται παραπάνω)
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α’), με την επιφύλαξη των ειδικών
ρυθμίσεων του Π.Δ/τος 346/1998 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 18/2000.
Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. 29/19349/3-4-2007 του ΥΠ.ΕΣ. , Για την απευθείας ανάθεση
ή πρόχειρο διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 9 του
Ν.2623/98 και τα αντίστοιχα όρια που καθορίζουν οι διατάξεις αυτές, οι οποίες ορίζουν τα ακόλουθα: «Η
δημαρχιακή επιτροπή, το κοινοτικό συμβούλιο για δε τους λοιπούς φορείς το διοικητικό τους συμβούλιο,
μπορούν με απόφασή τους να αναθέτουν, μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εφαρμόζοντας ανάλογα τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωνισμό, την
εκτέλεση εργασίας, μεταφοράς ή προμήθειας, αν η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των
11.738,81 € για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των 8.804,11 € για τους λοιπούς
δήμους και 4.402,05 για τις κοινότητες και τους λοιπούς φορείς . Στα παραπάνω ποσά δεν περιέχεται ο
αναλογών ΦΠΑ». Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 Π.Δ.28/80, «δεν συντάσσονται
μελέτες ανεξαρτήτου ύψους δαπάνης, για επισκευή μηχ/των – καθαριότητα οδών , υπονόμων και
αρδευτικών αυλακών, αποκομιδή απορριμμάτων, προμήθεια γραφικής ύλης, καυσίμων και ανταλλακτικών
μηχανημάτων».
Ενώ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 ορίζεται ότι για τις υπηρεσίες
παροχής υπηρεσιών που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας
ανάθεση , η ανάθεση γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας και τα
τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής, που υποκαθιστούν
τη μελέτη.
‘Οπου αναφέρεται δημαρχιακή επιτροπή εννοείται πλέον η οικονομική επιτροπή- Ν.3852/2010.
Η οικονομική επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσει – διαθέσει τις πιστώσεις που
εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.έτους 2012, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι
αντίστοιχες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
Η οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
Α. τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Β. τον εγκεκριμένο, με την υπ’αριθμ. 857/82762/2-5-2012 απόφαση της Αποκ/νης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμό , έτους 2012, του Δήμου
Δωρίδος
Γ. τον πίνακα με τις προς ψήφιση δαπάνες
Δ. τις εκδοθείσες και υπογραφείσες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης για όλες τις
προς ψήφιση δαπάνες
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Ψηφίζει τις κατωτέρω πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος ,
οικ.έτους 2012, και εγκρίνει να διατεθούν για την αντιμετώπιση των αναφερόμενων
αναγκών:
00-6031.001 Αμοιβή Ειδικών συνεργατών του Δημάρχου 80.000,00
ΑΔΑ: Β49ΘΩ9Ζ-7ΨΨ
00-6031,002 κατ αποκοπήν έξοδα κίνησης Ειδικών Συνεργατών 13.000,00
00-6056.001 Ετήσια εισφορά Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 127.500,00
00-6056.002 Ετήσια εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 42.500,00
00-6073.001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια
και σεμινάρια 2.000,00
00-6074.001 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ
(άρθρο 13 Ν 2597/97) 1.000,00
00-6111.001 Αμοιβές Νομικών 8.000,00
00-6111.002 Αμοιβές Συμβολαιογράφων 2.000,00
00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00
00-6117.001 Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δημ. Συμβουλίου 11.000,00
00-6117.002 Δαπάνη για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υποστήριξη
εφαρμογών 17.000,00
00-6122.002 Αποζημίωση Δημ. Συμβούλων για συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις της οικον. Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 6.000,00
00-6123.001 Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν
2539/97) 260.000,00
00-6125. Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 1.000,00
00-6126.001 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών
παροχών σε αιρετούς 3.000,00
00-6126.002 Απόδοση κρατήσεων αιρετών σε ασφαλιστικά ταμεία 5.000,00
00-6151. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 27.000,00
00-6221.002 Δαπάνες ταχυπληρωμής- Αναθέτει στα ΕΛ.ΤΑ Α.Ε. 8.000,00
00-6221.003
Δαπάνες αποστολής δεμάτων, επιστολών κλπ με εταιρίες
ταχυμεταφορών – Αναθέτει στις εταιρίες Ταχυμεταφορές Α.Ε.,Γενική
Ταχυδρομική, ACS, SPEEDEX.
2.000,00
00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 18.000,00
00-6223.001 Τηλεφωνικά τέλη κινητής τηλεφωνίας 7.000,00
00-6311. Φόροι τόκων 1.500,00
00-6331.001 Ε.Τ.ΑΚ. - Φ.Μ.Α.Π κλπ 1.000,00
00-6331.002 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 4.000,00
00-6421.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 3.000,00
00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 4.000,00
00-6451.002 Συνδρομές σε εταιρίες πληροφόρησης (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ,
ΔΗΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ,κλπ) 5.000,00
00-6451.003 Συνδρομή στην ALFAWARE 23.000,00
00-6451.004 Δαπάνη κτήσης αδειών προγραμμάτων Software Asset
Management 10.000,00
00-6452.001 Συνδρομές internet κλπ συναφείς δαπάνες 300,00
00-6463.001
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Αναθέτει σε όλες τις εφημερίδες,
Αθηνών, Ναυπάκτου και Νομού Φωκίδος και Ναυπάκτου, που
πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος.
5.000,00
00-6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00
00-6492.002 Υλοποίηση απόφασης Τεχνικού Συμβουλίου Έργων ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ
(αφορά μελετη 78/2009 ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ) 12.000,00
00-6494.001 Έξοδα Υποθηκοφυλακείου 4.000,00
00-6495.001 Δαπάνες τροποποίησης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του
Δήμου, δαπάνες ΚΤΕΟ κλπ 7.000,00
00-6495.002 Δαπάνες εγγραφής ή αλλαγής διακριτικών οχημάτων 1.000,00
00-6495.003 Δαπάνες άδειας λειτουργίας ανελκυστήρα Δημ. Κτιρίο 650,00
00-6495.009 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00
00-6515.001 Προμήθειες τραπεζών 500,00
00-6521.001 Τόκοι δανείων (Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ) 65.000,00
....................


-ΔΙΑΒΑΣΕ ολόκληρη ΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ

 http://et.diavgeia.gov.gr/f/DHMOSDORIDOS/ada/Β49ΘΩ9Ζ-7ΨΨ  


- ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΠΩΣ...ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ...??
-ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ, ΜΗΠΩΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΥ...

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου